ម៉ាស៊ីនធ្វើខ្មៅដៃ

ខ្មៅដៃគឺជាប៊ិចពិសេសមួយសម្រាប់សរសេរនិងគូរ។ វាមានប្រវត្តិជាង ៤០០ ឆ្នាំ។ ត្រូវបានប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងការរៀនសូត្រនិងជីវិតប្រចាំថ្ងៃមានតម្រូវការទីផ្សារដ៏អស្ចារ្យ។ បុគ្គលណាម្នាក់អាចចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការផលិតនេះដោយមានម៉ាស៊ីនធ្វើខ្មៅដៃសាមញ្ញ។